PAYAS İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU  İÇTÜZÜĞÜ

 

Karar : İLÇE OKUL MÜDÜRLERİ TOPLANTISI

Kabul Tarihi :

Genel Hükümler

Dönem, birleşim ve oturum

MADDE 1– Çalışma dönemi, İlçe Milli Eğitim Müdürünce uzatılmadığı takdirde 4 yıldır.

Üye tamsayısı

MADDE 2– Üye tamsayısı altıdır. Komisyon üyeliklerinde boşalma olması üye tamsayısını değiştirmez.

İlk toplantı, göreve başlama

MADDE 3- Komisyon seminer döneminin başladığı günü takip eden üçüncü gün saat 14.00’te çağrısız olarak toplanır.

Tatilde veya aravermede toplantı

MADDE 4- Komisyon, tatil veya araverme sırasında İlçe Milli Eğitim Müdürünün  çağırması halinde, belirtilen gün ve saatte toplanır.

Üyelerin yarısının imzasını taşıyan gerekçeli önergedeki çağrı istemini ise en geç yedi gün içinde yerine getirir.

Bu çağrılarda, toplantı gün ve saatinin ve bu toplantıyı gerektiren konunun belirtilmiş olması şarttır.

Birleşim yeterli çoğunlukla açılabildiği takdirde, Başkan, ilk önce çağrı yazısını okutur ve bu toplantıyı gerektiren konu görüşülür. Konu üzerinde gerekli işlemler tamamlanınca, Komisyon çalışmalarına devama karar vermediği takdirde, tatile veya aravermeye devam olunur. Yeterli çoğunluk sağlanamazsa çağrı düşer.

 

İKİNCİ KISIM


Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu Kuruluşu

BİRİNCİ BÖLÜM


Başkanlık

MADDE 5-Eğitim öğretim yılının ilk müdürler toplantısından başlayarak İlçe Milli eğitim Müdürünce görevlendirilen Okul Müdürü, Başkanlık görevini yapar.

Başkan tarafından, 5 üye seçilir.

Başkanlığın kuruluşu
MADDE 6-
Başkanlık, bir Başkan; 5 üyeden oluşur.

Gerektiğinde, İlçe Milli Eğitim Müdürünün emriyle üye sayısı artırabilir.

Başkanlıkta boşalma
MADDE 7-
Başkanlıkta kısa ya da uzun süreli boşalma halinde, sekreter çalışma dönemi bitine kadar başkanın görevlerini yerine getirir.

Başkanlıklığın diğer üyeliklerinde boşalma halinde, noksan üyelik tamamlanıncaya kadar diğer üyelerin görevleri aynen devam eder. Boşalan üyeliğin görevleri başkanca ifa edilir.

Noksan üyelik en kısa zamanda başkanca tamamlanır.

Başkanlıklığın görevleri
MADDE 8-
Başkanlık, anayasa, kanunlar,yönetmelikler, yönergeler,genelgeler ve İçtüzük gereğince verilen görevleri yerine getirir.

Başkan, kendisine ait görevlerin yerine getirilmesi bakımından gerekli görürse, İlçe Milli Eğitim Müdürünün görüşüne başvurabilir.

Başkanlık toplantı yeter sayısı üye tamsayısının, karar yeter sayısı ise hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğudur;

Başkan veya vekil olarak görevlendirdiği Başkanvekili hazır bulunmadan Komisyon toplanamaz ve karar alamaz.

Başkanın görevleri
MADDE 9-
Başkanın görevleri şunlardır:

 1. Komisyonu temsil etmek;
 2. Görüşmelerini yönetmek;
 3. Karar defterinin düzenlenmesini denetlemek;
 4. Toplantılara başkanlık etmek ve gündemi hazırlamak;
 5. İşlerde birikme olması halinde komisyon başkanı ve üyelerini uyarmak ve durumu İlçe Milli Eğitim Müdürünün bilgisine sunmak;
 6. Başkanlık kararlarını uygulamak;
 7. Komisyonun idarî ve malî işlerini yürütmek ve denetlemek;
 8. Başkanlığı tanıtıcı tedbirler almak ve yayın yapmak;
 9. Anayasa, kanunlar, yönetmelikler, yönergeler, genelgeler ve İçtüzük gereğince verilen görevleri yerine getirmek.

Başkan, özürlü olduğu durumlarda sekreteri kendisine vekil olarak tayin eder.

Sekreterin görevleri

MADDE 10-

 • Sekreterin görevi, Başkanın vekili olduğu zamanlarda Komisyon görüşmelerini yönetmek ve yönettiği oturumlarla ilgili tutanak düzenlenmektir. Ancak sekreterin yönettiği oturumlar karar defterine işlenmez. Başkanın göreve döndüğü ilk toplantıda ilk olarak bu tutanaklar görüşülür.
 • Sekreterin hangi birleşim veya oturumları yöneteceğine Başkan karar verir.
 • Başkanlığın her türlü yazışmasını yapmak ve raporlarını hazırlamak.
 • İlçe Milli Eğitim Müdürünün ve Komisyon Başkanın verdiği diğer görevleri ifa etmek

Satın Alma Sorumlusunun görevleri
MADDE 11-

 1. Satın alınacaklar hakkında gerekli piyasa araştırmasını yapmak;
 2. Araştırmaları tutanağa bağlamak ve dosyasını tutmak.
 3. İlçe Milli Eğitim Müdürünün ve Komisyon Başkanın verdiği diğer görevleri ifa etmek

Teslim Alma Sorumlusunun görevleri
MADDE 12-

 1. Satın alınan ürünleri incelemek ve uygunluğunu kontrol etmek;
 2. İncelemelerini tutanağa bağlamak ve dosyasını tutmak.
 3. Gelir Gider defteri tutmak.
 4. İlçe Milli Eğitim Müdürünün ve Komisyon Başkanın verdiği diğer görevleri ifa etmek

İstatistik Birimi Sorumlusunun görevleri
MADDE 13-

 1. Her türlü istatistik materyali derlemek, toplamak, hazırlamak.
 2. Dosyasını tutmak.
 3. İlçe Milli Eğitim Müdürünün ve Komisyon Başkanın verdiği diğer görevleri ifa etmek

Sosyal Medya ve Yerel Basın Sorumlusunun görevleri
MADDE 14-

 1. Sosyal Medya platformları oluşturmak.
 2. Yerel Basınla temasa geçmek, Basın sözcülüğü yapmak.
 3. Yayınlanacak materyali ve demeçleri İlçe Milli eğitim Müdürünün onayıyla yayınlamak, yayınlatmak.
 4. İlçe Milli Eğitim Müdürünün ve Komisyon Başkanın verdiği diğer görevleri ifa etmek

 

Komisyon üyeliklerinde boşalma

MADDE 15- Komisyonun üyeliklerinde boşalma olursa başkan yerine yeni üye seçer.

Noksan üyelik en kısa zamanda tamamlanır.

Komisyonların toplantıya çağrılması

MADDE 16- Komisyon; İlçe Milli Eğitim Müdürü, Başkan veya üye salt çoğunluğuyla toplantıya çağrılır.

Zorunluluk olmadıkça komisyon toplantısı için çağrı, en az iki gün önceden yapılır. Bu çağrıda komisyon başkanınca hazırlanan gündem de belirtilir.

Çağrı yazılı olarak sms vb aracılığıyla da yapılabilir.

Komisyon toplantılarına girebilecek olanlar

MADDE 17-Komisyon toplantıları ilgili mevzuatlarda belirtilen Okul Müdürünün üst kademe kamu yöneticilerine açıktır.

Okul Müdürlerinin tüm amirleri komisyonun belgelerini görüp okuyabilir.

Komisyon tutanakları

MADDE 18- Sekreter görüşmelerin tutanak özetini düzenler ve komisyon üyeleri ile birlikte imzalar. Bu özeti oturumda hazır bulunan komisyon üyeleri, varsa yazılı itirazlarını ekleyebilirler.

Komisyon sekreterinin bulunmadığı hallerde, hazır bulunan ve başkanın belirlediği komisyon üyesi, geçici olarak yazmanlık görevini yerine getirir.

Komisyon karar verirse, karar defterine işlenir.

 

Komisyon raporları

MADDE 19- Komisyon, karara bağladıkları işlerin bitiminde bir rapor düzenlerler. Rapor, başkan veya sekreter tarafından yazılır. Raporda konu hakkında komisyonun düşünceleri ile komisyonca yapılan değişikliklerin gerekçeleri yer alır.

Raporlar komisyon başkan ve üyelerince imzalanır ve İlçe Milli Eğitim Müdürüne sunulur.

Komisyon toplantılarının düzeni

MADDE 20-Komisyonda söz kesilir, şahsiyatla uğraşılır ve düzeni bozma hareketlerinde bulunulursa komisyon başkanı düzeni sağlar; gerekiyorsa toplantıya ara verir veya erteleyerek durumu gereği yapılmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürüne  bildirir.


MADDE 21-
Toplantılarda söz kesmek, şahsiyatla uğraşmak ve çalışma düzenini

bozucu hareketlerde bulunmak yasaktır.

Başkanın söz kesmesi
MADDE 22-
Üyenin sözü ancak Başkan tarafından, kendisini konudan ayrılmamaya davet etmek için kesilebilir.


Bilgi Edinme Yolları

MADDE 23- Komisyon Çalışmaları için her türlü bilgi belge ve doküman İlçe Milli Eğitim Müdürü aracılığıyla istenir.

Sorulamayacak konular
MADDE 24-

 1. a)  Başka bir kaynaktan kolayca öğrenilmesi mümkün olan konular;
 2. b)  Tek amacı istişare sağlamaktan ibaret konular.

Yürürlük
MADDE 26-
Bu İçtüzük, İlçe Milli Eğitim Müdürünün imzasıyla yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 27-
Bu İçtüzük, Payas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme ve Değerlendirme Komisyonunca yürütülür.

%d blogcu bunu beğendi: